RAJPUT VANSH-GOTRAS-KULDEVI

RAJPUTS PLACES(Thikana) AND THERE GOTRAS

 

Important branches of Suryavanshi Rajputs

Branch             Location                                  Gotra                               Kuldevi

Suryavanshi    UP & Uttranchal                        Kashyap                         Chandika
Raghuvanshi   UP, Bihar, Raj,MP                     Kashyap,Vasistha            Kalika
Nimivansha     Bihar                                         Vasishtha                         Chandika
Nagvanshi       Jharkhand, Orissa,MP               Kashyap                          Chandika
Gohil Vansha   Gujarat, Rajasthan                    Kashyap                          Vanmata
Rathore           Bihar, Rajasthan                        Kashyap, Gautam            Vindhyavasini
Gautam           Bihar,UP                                   Gautam
Parmar            Bihar,UP,MP                            Vashishtha                        Durga
Kachwaha       Bihar, UP,Rajasthan                  Gautam                            Mangala
Parihar            UP, MP, Rajasthan                    Kashyap                          Chamunda
Gaud               UP,MP,Rajasthan                      Bhardwaj                        Mahakali
Chauhan          Bihar,UP,Haryana                     Vatsa                               Shakambhari
Vaishya           UP,Bihar                                   Bhardwaj                         Kalika
Pundir             UP,Gujrat,Rajasthan                  Paulsatya                         Dadhimata
Dixit               Gujrat,UP,Bihar                         Kashyap                          Chandi
Kaushik          UP,Bihar                                   Kaushik
Bisen              UP,Bihar                                   Prashar

Important branches of Chandravanshi Rajputs

Branches         Location                                    Gotra                              Kuldevi

Somvansha      UP,Bihar,Punjab                        Aatri                               Mahalaxmi
Puruvansha      UP                                             Bhardwaj                       Chandi
Haridwar         UP                                             Bhargawa
Kuruvansha     Bihar,UP                                    Bhardwaj                        Bandi
Drahhuvansha  Tripura,Assam                           Aatri                               Mahalaxmi
Bhriguvansha   UP                                             Bhargava
Bhativansha     Bihar,Rajasthan                          Aatri                               Mahalaxmi
Chandel          Bihar,UP,Himachal                     Chandraya,Vatsa             Mahadevi
Jhala               Gujrat,Rajasthan                         Kashyap                          Mahakali
Solanki           Guj,Rajashthan,Bihar                   Bhardwaj                        Chandi
Sengar            Bihar,UP                                    Gautam                           Vindhyavashini

hukam:

  • rajput caste surnames list
  • rajput surnames
  • chauhan gotra list
  • rajput surnames list
  • rajput caste surnames
  • kashyap gotra in rajput
  • types of rajput caste
  • rajput surname
  • rajputs surnames
  • how many types of rajput